Biecht

De biecht is het sacrament van de verzoening. In een biechtgesprek kan
een gelovige uitspreken wat er leeft in hem of haar aan kwaad. De
priester spreekt dan in de naam van God vergiffenis uit. Hij zegt dat God
ons het kwade niet aanrekent; dat Hij telkens opnieuw wil beginnen, dat
we een nieuwe kans krijgen. In het gewone dagelijkse leven kan
vergiffenis krijgen van medemensen al zo’n weldaad zijn. Hoeveel te meer
als we in geloof mogen voelen dat God ons het kwaad vergeeft. Het kan
een rijk moment van genade zijn in ons leven. Het geeft veel troost en
vooral nieuwe levenskracht.

Contact persoone-mailTelefoonnummer
parochieszandhoven@gmail.com